10 December 2006

ITO OKASHI


ITO OKASHI

Utsukushiki mononi tuite katarimasho
Chikyujono anatano sugu chikakuno
Omomukino arumononi tuite
Muneno kodoo takameru monono yoni
Kito narikaga ito okashi

Lyrics by U2

PS:
I wonder, is there anyone know what the f**ck this lyrics means?

Help me..

No comments: